آن كسي را كه تو مي جويي، كي خيال تو به سر دارد ... بس كن اين ناله و زاري را، بس كن او يار دگر دارد -فروغ فرخزاد