برای تسلط بر یک ملت، اقلیتی خائن و اکثریتی نادان لازم است. -ویـــنـســتــون چــــرچـیـل