چه دوستم داشته باشی و چه ازمن متنفر باشی در هر صورت به من لطف میکنی،چون اگر دوستم داشته باشی در قلبت هستم و اگر ازمن متنفر باشی در مغزت! -شکسپیر