خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند. -رابیندرانات تاگور