در برابر دگرگونيها انعطاف پذير باشيد، ولي معيارها و ارزشهاي خود را زير پا نگذاريد -دالاي لاما